SIA REM PRO PRIVĀTUMA POLITIKA

I Vispārīgie noteikumi
1. SIA “REM PRO” (turpmāk – Uzņēmums) ir arhitektūras un projektēšanas uzņēmums.
2. Gadījumos, kad Jūs vēlaties kļūt par Uzņēmuma darbinieku vai sadarbības partneri, Uzņēmumam var rasties nepieciešamība apstrādāt jūsu personas datus. Tādā gadījumā Uzņēmums darbojas kā datu Pārzinis.
3. Uzņēmums ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Uzņēmums iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
4. Apstrādājot personas datus, Uzņēmums ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
5. Uzņēmuma Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Uzņēmums un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs ir sniegusi personas datus: Uzņēmuma interneta vietnē vai papīra veidā.

II Datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija
6. Datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Uzņēmums – SIA “REM PRO”, Reģ.Nr. 41503041904; birojs Rīgā: Grēdu ielā 4A, Rīgā, LV-1019; birojs Daugavpilī: 18.Novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: +37165421398, elektroniskā pasta adrese: info@rem.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.rem.lv.
7. Saziņai ar Uzņēmuma atbildīgo personu par personas datu aizsardzību, lūgums rakstīt uz: info@rem.lv. Uzņēmuma atbildīgā persona par personas datu aizsardzību var sniegt vispārīgo informāciju par Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi šī privātumā politikas ietvaros.

III Ja jūs esat darba meklētājs
8. Ja jūs esat darba meklētājs un vēlaties pieteikties darbam Uzņēmumā saskaņā ar Uzņēmuma publicētu sludinājumu vai ar mērķi, lai Jūsu CV uzskaitīja nākamajām vakancēm, parasti mēs lūgsim jūs atsūtīt pieteikuma (motivācijas) vēstuli, kā arī darba un izglītības aprakstu (CV) un kontaktinformāciju, lai varētu izvērtēt jūsu atbilstību Uzņēmuma vakancei. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt norādīt personas, kuras var sniegt par jums rekomendācijas. Sniedzot Personas datu informāciju Uzņēmumam – Jūs kļūstat par Personas datu Subjektu).
9. Gadījumos, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izskatītu Jūsu kandidatūru personāla atlasē uz noteikto amatu, jums nav pienākuma sniegt informāciju. Savukārt, nesniedzot informāciju par savu darba pieredzi vai izglītību un citām prasmēm, kas var būt noderīgas darba veikšanā, mums var būt ierobežotas iespējas jūs novērtēt, tādēļ mēs visticamāk neveiksim jūsu kandidatūras izvērtēšanu. Ja nesniegsiet savu kontaktinformāciju (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), mēs nevarēsim ar jums sazināties.
10. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota personāla atlasē, lai ar jums sazinātos, veiktu pārrunas vai sagatavotu noslēgšanai darba līgumu, ja jūsu kandidatūra būs atbilstoša vakancei un jūs piekritīsiet strādāt Uzņēmumā.
11. Ja darba līgums ar jums netiks noslēgts, jūsu sniegtie personas dati tiks saglabāti līdz brīdim, kamēr tiks pabeigta darbinieka meklēšana konkrētai vakancei vai uz Uzņēmuma ieskaitu tiek uzglabāta līdz 6 (sešiem) mēnešiem no dienas, kad kandidātam nosūtīts atteikums nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības .
12. Ja kandidāts, parakstot veidlapu Apliecinājums par darba interviju, ir piekritis, ka viņa Personas dati tiks apstrādāti, lai izvērtētu viņa kandidatūru citām vakancēm, vai sniedzis šādu piekrišanu Uzņēmuma tīmekļvietnē kandidāta pieteikuma nosūtīšanas laikā, tad kandidāta pieteikums un cita izvērtēšanas procesā iegūtā dokumentācija (piemēram, testu rezultāti, parakstīta veidlapa Apliecinājums par darba interviju, rakstiskas atsauksmes) tiek glabāta 2 (divus) gadus no vakances konkursa beigām.
13. Jūs vienmēr varat atsūtīt mums savu pieteikuma vēstuli un CV un lūgt, lai mēs sazināmies ar jums gadījumos, kad Uzņēmumam rodas brīvas vakances, kas atbilst jūsu meklētajam amatam. Šādos gadījumos Uzņēmums glabās jūsu datus – divus gadus vai līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.

IV Apstrādes juridiskais pamats, kam paredzēti personas dati un datu veidi
14. Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi, atrastu labākos specialistus Uzņēmuma amatiem un savu tiesisko interešu nodrošināšana, ciktāl tās saistīta ar personāla atlasi:
1. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt Uzņēmumam.
2. Saņemot Jūsu, kā pretendenta, CV (Motivācijas vēstuli) Uzņēmumam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto CV (Motivācijas vēstuli), izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdu gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta a), c) un f) apakšpunkti un Darba likums).
15. Tikai ar jūsu piekrišanu mēs apstrādāsim jūsu datus tādiem mērķiem un nolūkiem, kuriem nepastāv cits tiesisks pamats, un tikai tādā apjomā, kādā jūs esat piekritis (kā piemēram, darba piedāvājumu nosūtīšana, ja esat darba meklētājs).
16. Mēs vienmēr apstrādājam datus minimālā apjomā, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi. Mēs nevācam un neapstrādājam datus, kas mums nav nepieciešami mērķa sasniegšanai. Iesniedzot mums datus pēc savas iniciatīvas, rūpīgi izvērtējiet sniegto datu apjomu. Nesniedziet mums datus par trešajām personām, ja neesat pārliecināts, ka jums ir tiesības veikt trešo personu datu apstrādi.
17. Ja datu apstrāde notiek uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat katrā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot rakstisku pieprasījumu Uzņēmumam.

V Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana
18. Jūsu personas datu aizsardzībai Uzņēmums izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam un tikai pilnvarotām personām.
19. Jūsu personas datu saņēmēji ir Uzņēmums un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes pārbaudes gadījumā, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
20. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
1. Visa informācija, kas iegūta personāla atlasei tiek glabātā 10.-12.punktos noteiktajā laikā, vai kamēr Uzņēmumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt, vai līdz Personas datu subjekta prasības saņemšanas ar lūgumu dzēst personas datus.
2. Pēc tam, ja šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VI Personas datu subjekta tiesības
21. Mēs informējam jūs, ka saskaņā ar Regulu Jums ir šādas tiesības:
1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm); tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu labošanu vai dzēšanu;
2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Uzņēmums pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);
3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
22. Atbildi Jums Uzņēmums nosūtīs pa pastu uz Jūsu norādīto pieprasījumā adresi vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu. Pievēršam uzmanību, ka Uzņēmums sniegs atbildi tikai tām personām, kas iesniedza savus Personas datus Uzņēmumam. Gadījumā ja Jūs nekad nav sniegusi savus Personas datus Uzņēmumam, Uzņēmumam pastāv tiesības uzskatīt pieteikumu par nepamatotu.
23. Uzņēmums nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Uzņēmums veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

VII Noslēguma jautājums
24. Uzņēmums ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Uzņēmuma tīmekļa vietnes adrese: www.rem.lv

SĪKDATŅU POLITIKA

1. Šie sīkdatņu izmantošanas noteikumi apraksta, kā SIA ” REM PRO “, reģistrācijas nr.: 41503041904 (turpmāk – Pārzinis), izmanto sīkdatnes mājas lapā www.rem.lv (turpmāk – Vietne).

2. Interneta vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam (Pārzinim) izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

3. Pārziņa adrese: birojs Rīgā: Grēdu ielā 4A, Rīgā, LV-1019; birojs Daugavpilī: 18.Novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: +37165421398, elektroniskā pasta adrese: info@rem.lv.

4. Kas ir sīkdatnes?
4.1. Sīkdatne (cookie) ir datu rindas, ko tīmekļa serveris sūta pārlūkprogrammā.
Ja pārlūkprogramma nākotnē pieprasa objektu no tā paša domēna, pārlūkprogramma nosūta to pašu datu rindu atpakaļ uz avota serveri.
Dati tiek sūtīti no tīmekļa servera uz HTTP virsrakstu “Set-Сookie”.
Pārlūkprogramma nosūta sīkdatnes atpakaļ uz serveri http virsrakstā, ko sauc par sīkdatniem.
Informācijas avots: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/117925-technote-csc-00.html
4.2. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
4.3. Jums ir tiesības jebkurā laikā manuāli atslēgt sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.
Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem: Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge, Explorer.

5. Kam tiek izmantotas sīkdatnes?
5.1. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.
5.2. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos informāciju par lietotāju, kurš ir apmeklējis tīmekļa vietni, lai nākotnē varētu rādīt atbilstošu saturu. Tās tiek izmantotas, lai saglabātu lietotāja sesiju (pēc mājas lapas lietošanas sākšanas un piereģistrēšanas), tādēļ lietotājam nevajag atkārtoti reģistrēties katrā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē. Tās palīdz aizpildīt veidlapas, atceras lietotāja izvēlētos vietnes iestatījumus. Tāpat sīkdatnes tiek izmantotas drošības nolūkos, proti, lai izsekotu jebkādus krāpšanas vai nesankcionētas autentificēšanās mēģinājumus tīmeklī. Kā arī tās tiek izmantotas, lai veidotu anonīmu statistiku par apmeklētājiem, izslēdzot lietotāja personas identifikācijas datus (ar mērķi uzraudzīt apmeklētāju darbības).
5.3. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800 (link is external). Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (link is external).
5.4. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

6. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam savā tīmekļa vietnē?
Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam triju veidu sīkdatnes: Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešo personu sīkdatnes. Lietotāja sesijas sīkdatne (arī zināma kā pagaidu sīkdatne) saglabājas īstermiņa atmiņā, kamēr lietotājs lasa un pārlūko tīmekļa vietni. Tīmekļa pārlūkprogrammas parasti dzēš šīs sesijas sīkdatnes, kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes saglabāsies arī pēc lietotāja sesijas. Tās tiek glabātas tīmekļa pārlūkprogrammas sīkdatņu iestatījumos lietotāja noteikto maksimālo laiku. Trešo personu sīkdatnes ir sīkdatnes, kuru domēns atšķiras no adreses laukā norādītā domēna; mēs izmantojam šādu trešo personu sīkdatnes: Google, Youtube, Facebook utt..
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
Ar glabāšanas termiņiem, pieņemtajiem vietnes administrēšanā attiecībā uz sīkdatnītēm, Lietotājs var iepazīties šeit: https://ru.wordpress.org/about/privacy/cookies/

7. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

8. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679;
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11 decembra Derektīvu 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa noteikšanu; saskaņā ar 2009.gada 25.novembra Derektīvu 2009/136/ES par elektronisko konfidencialitāti.

9. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

10. Sīkdatņu politikas redakcijas datums – 2022 gada 22.jūnijā.