Kvalitāte | REM PRO
 • Par mums
 • Kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības politika

   

  SIA „REM PRO” darbojas arhitektūras un inženiertehniskās projektēšanas un konsultāciju jomā, ēku konstrukciju, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu), sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, elektroapgādes un elektroietaišu, elektronisko sakaru sistēmu, autoceļu un dzelzceļu projektēšanas un konsultāciju jomā, kā arī projektēšanas darbu vadības, būvuzraudzības un būvniecības konsultāciju, ēku energoefektivitātes novērtēšanas (energoaudits) jomā.

   

  Augstākā vadība apņemas izpildīt standartu ISO 9001:2015, ISO  14001:2015 un ISO 45001:2018 prasības un veikt integrētas vadības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, kas tiek sasniegts pateicoties uzņēmuma kvalitātes procedūru ievērošanai, apņemšanās saudzēt apkārtējo vidi, kā arī uzturot stipru, pozitīvi vērstu kultūru darba drošības jomā un nodrošinot darbību, kas atbilst likumdošanas prasībām.

   

  Uzņēmuma stratēģija ir virzīta uz konkurētspējas palielināšanu iekšējā un ārvalstu tirgū. To būs iespējams īstenot pateicoties uzlabotai vadīšanas efektivitātei, nodrošinot augstu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, samazinot izmaksas un uzlabojot darbinieku efektivitāti.

   

  Uzņēmums nodrošina:

  – Noteikto mērķu un uzdevumu izpildīšanu kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības jomā;

  -Personāla pastāvīgu apmācīšanu kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības jautājumos;

  -Apkārtējās vides aizsardzību, nosakot un kontrolējot darba ekoloģiskos aspektus un riskus, tādā veidā samazinot iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, t.i., šķirot atkritumus, izmantot daudzkārt lādējamās baterijas, papīra otrreizēja izmantošana, racionālā ūdens, energoresursu, autotransporta izmantošana u.c.

  -Drošus un veselīgus darba apstākļus, nepieļaujot nelaimes gadījumus darba vietā un darbinieku veselības stāvokļa pasliktināšanos, identificējot un samazinot riskus arodveselības un darba drošuma jomā;

  -Darbinieku iesaistīšanos un konsultācijas Arodveselības un Darba drošības sistēmas jomā;

  -likumdošanas un citu saistošu noteikumu prasību izpildi.

   

  SIA „REM PRO” vadība regulāri pārskata integrēto politiku un nodrošina tās atbilstību organizācijas mērķiem.